Zameranie MŠ

Zameranie materskej školy:

        Naša materská škola sa v edukačnom procese zameriava na využívanie moderných foriem a metód pri dosahovaní kompetencií potrebných na ďalšie vzdelávanie detí v ZŠ. Zapojením sa do NP PRIM sa nám otvorili možnosti realizácie inkluzívneho vzdelávania a to nielen pre detí z MRK, ale aj detí so zdravotným znevýhodním a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v odbornom prístupe , ktorý zahŕňa individuálny a skupinový prístup v súčinností s rodičmi a odborníkmi. Nechceme sa sústrediť len na socializáciu detí so zdravotným znevýhodním, alebo so sociálne slabšieho prostredia, ale našou snahou je zamerať sa na vzdelávanie s rešpektom na ich možnosti a individuálne napredovanie. Zameriavame sa na tvorbu podnetného prostredia, ktorého základom je zážitkové učenie hlavne týchto oblastiach:

 

Pohybom k zdraviu

      Pohyb je pre deti prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. Je súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností a prosociálneho správania. Prioritu vidíme v zabezpečovaní dobrých  podmienok priestorových aj materiálnych pre pohybové aktivity.

 

Poznávame a chránime prírodu

      Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám, na ktoré je potrebné upozorňovať od útleho detstva. Deti majú možnosť oboznamovať sa s jednotlivýmiekosystémami pozorovaním. Naše turistické vychádzky  do okolia sú zamerané na priame vnímanie živočíšnej, rastlinnej ríše a vzájomne prepojenie. Priamo v lese rozoznávajú zloženie lesných porastov, hniezdenie a výskyt vtákov, potrebu ochrany ohrozených druhov v spolupráci so sokoliarmi. Cez bádanie a rozlišovanie stôp v pôde, snehu pozorujú pohyb lesných zvierat Výskyt hmyzu, chrobákov je spojený s poznávaním lúčnych, liečivých kvetov a vzájomné prepojenie v súvislosti s opeľovaním. Vedomosti o prírode prehlbujeme prostredníctvom digitálnych edukačných programov ( Putovanie vodnej kvapky atď.) a zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodné javy. Deti sú vedené aj k samostatnému hľadaniu informácií a bádaniu.

 

Tradície

      Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našej obci a regióne trvalé korene. Najviac rezonujú pri oslavách Úcty k starším, cez vianočné a veľkonočné sviatky, Deň matiek, Na pastirni hrajú a speváckej súťaži v ľudovom speve detí MŠ, ktorú organizujeme. Vzťah k ľudovým tradíciám prehlbujeme cez projekt Od zrna k chlebu, pri návšteve múzea v TV (oboznamujú sa  s remeslami, so spôsobom života a prácou v minulosti), zdobením perníkov, veľkonočných vajíčok. Svoje čaro a jedinečnosť má vystupovanie v krojoch s ľudovým tancom. Naše aktivity budeme obohacovať o rozvíjanie zručností detí pri tvorení s drôtom, prútím, hlinou v tvorivých kútikoch.