august, 2021

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: 20 augusta, 2021

OZNAM
2. septembra sa začína nový školský rok 2021/22 ,opäť  sa tešíme aj na nových kamarátov.
Počet zapísaných detí je 83 čiže, aby chod MŠ so 4 triedami bol bezproblémový je potrebné rešpektovať vnútroškolaké pravidlá:
-prevádzka MŠ je od 6:30 – 16:30 hod. , schádzanie detí je do 8.00h.
– preberanie detí z MŠ pri poldennej forme pobytu v MŠ je o 12.00h,
pri celodennej forme pobytu po 15.00h.

Zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie („Vyhlásenie o bezinfekčnosti“) o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie vždy

– pri prvom nástupu dieťaťa do MŠ 

– po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 kalendárnych dní

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako jeden deň.

 

 – dodržiavanie opatrení podľa odporúčania Úradu verejného zdravotníctva na princípe R-O-R:                                                                                   RÚŠKO – ODSTUP – RUKY

Zákonný zástupca

– zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

– dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré môžu byť priebežne aktualizované na viditeľnom mieste,

– odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy ,

–  rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy,

 – v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku a riaditeľa MŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

– celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcej dieťa do MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum

– sprevádzajúca osoba musí mať rúško

 

*************************************************

Čo potrebuje dieťa do MŠ:

  • papuče ,
  • vankúš, paplón, posteľné oblečenie, plachtu( ml. deti nepremokavú), pyžamo,
  • náhradné oblečenie do skrinky,
  • hygienické potreby  – uterák, hrebeň, 1 tekuté mydlo, 1 balenie hygienických vreckoviek,                                                                                  2 balenie servítok (nakoľko sa príbor samostatne balí pre každé dieťa),                                                                             toaletný papier  – nové detí 4ks,       detí, ktoré už navštevovali MŠ -2 ks ,                                                                         malé detičky – 1 vlhčené vreckovky ,                                                                                                    Všetky veci dieťaťa prosím označte menom nezmazateľnou fixkou.

Kto si nahlásil využívať školské prádlo, môže si prísť vyzdvihnúť  27.8.2021.

Osobné veci detí môžete doniesť do MŠ 27.8.2021 od 8.00h – do 13.00h.

 

Dotácia na stravu v ŠJ od 01.09.2021

Oznamujeme rodičom, že dotáciu na stravu v MŠ je  možné  poskytnúť :

a)      deťom v poslednom ročníku MŠ (predškoláci), ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie;

b)      deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu);

c)      všetkým deťom okrem predškolákov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,      o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

d)      všetkým deťom okrem predškolákov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum,      o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN č. 3/2021 – desiata – 0,36€ , obed – 0,85€, stravná jednotka na celý deň je 1,45€.

Poplatok na spolufinancovanie chodu MŠ – školné je 7€/ mesačne, okrem predškolákov, detí v HN, detí zverené súdom do opatrovania.

Poplatky môžete uhrádzať šekom, alebo na účty, ktoré budú zverejnené na nástenke v každej šatni.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.                                             Vlasta Fiľová, riad. MŠ

Pridal: | Publikoval na: 16 augusta, 2021

2020/2021

Milí rodičia, ukončili sme školský rok 2020/2021, nebol jednoduchý, ale spolu sme to zvládli. Spoločných stretnutí a aktivít s Vami rodičmi nemohlo byť veľa. Aspoň prostredníctvom našej webovej stránky a facebookových skupín sme sa Vám snažili priblížiť dianie v materskej škole a umožnili nahliadnuť do každodenných aktivít  v triedach, ktoré pre Vaše deti pripravovali pani učiteľky.  O plné brušká sa staral kolektív školskej kuchyne, o čistou a poriadok dbali pani upratovačky. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME.

 Kolektív MŠ