Denný poriadok

Denný poriadok

Čas:                                      Činnosti:

 
6:30h                    Schádzanie detí
                               Hry a činnosti podľa výberu detí
                               Individuálne a skupinové aktivity
8:20h                   Ranný kruh.
                               Zdravotné cvičenie
8:30h                    Osobná hygiena
8:30h                    Desiata 1.tr., 2.tr.
8:45h                                   3.tr., 4.tr.
9:20h                    Cielené vzdelávacie aktivity
                                výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové,
                                grafomotorické,
                                dramatické, matematické, kognitívne, informačné
                                pobyt vonku- vychádzka, enviromentálne hry
                                 Osobná hygiena
11:20h                  Obed  1.tr., 2.tr.
11:50h                              3.tr., 4.tr.
                                Osobná hygiena – čistenie zubov
12:00h                     Odpočinok
14:30h                     Olovrant 1.tr., 2.tr., 3.tr.
14:55h                      Cielené vzdelávacie  aktivity
                                  Hry podľa výberu deti