Platby

Číslo účtu MŠ- školné

IBAN: SK 11 5600 0000 0043 2203 5001

VS: mesiac/rok (102016)

KS: 308

Poznámka: meno dieťaťa

Výška školného – 10 €/ mesačne 

Prosíme rodičov aby kópiu o zaplatení poplatkov predložili triednemu učiteľovi, alebo preposlali na emailovú adresu MŠ

/materakaskola.zemplinskateplica@gmail.com/.Ďakujeme.

Školská jedáleň- stravné

IBAN: SK 59 5600 0000 0043 2203 2003

VS: mesiac/rok (112016)

KS: 308

Poznámka: meno dieťaťa