Školský vzdelávací program

Stiahnuť vo formáte *.pdf : ŠKVP-Sviet_slniecko_na_nas_kraj.pdf

 


 

 Materská škola, Okružná 366/4, 076 64 Zemplínska Teplica

 

Š k o l s k ý   v z d e l á v a c í   p r o g r a m

 

Svieť slniečko na náš kraj“

 

Názov ŠVP ŠVP pre MŠ v SR
Názov ŠKVP Svieť slniečko na náš kraj
Stupeň vzdelania ISCED 0
Dĺžka dochádzky 1-4 roky
Forma výchovy a vzdelávania Celodenná, poldenná
Vyučovací jazyk Slovenský
Druh školy Štátna
Názov školy Materská škola Zemplínska Teplica
Adresa Okružná 366/4, 076 64 Zemplínska Teplica
Kontakty 056/ 6796 252
Zriaďovateľ Obec Zemplínska Teplica
Dátum schválenia pedagogickou radou 27.8.2014
Platnosť od: 2.9.2014
Miesto vydania Materská škola Zemplínska Teplica

 

Vlasta Fiľová, riad. MŠ

Ciele výchovy a vzdelávania

Motto:“ Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie 

zo vzdelávania.“

Cieľom predprimárneho vzdelávania je:

 • získať vzdelanie podľa školského zákona (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelá- vania o znenie niektorých zákonov),
 • napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie/ materskú a základnú školu/
 • rozvíjať cieľavedome, systematický a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa, získať kompetencie, a to najmä v oblasti kognitívnej, komunikačných schopností, komunikácia v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti,
 • pripravovať detí na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami a cirkvami,
 • prebúdzať enviromentálne cítenie, informovať o problémoch v životnom prostredí,
 • o vzájomnom vplyve ľudí a životného prostredia, zamýšľať sa nad riešeniami tých-
 • to problémov,
 • prostredníctvom zážitkového učenia komplexne poznať javy a deje v životnom prostredí,
 • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie, vedieť ich riešiť vo všetkých oblastiach,
 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu a svojej vlastnej kultúre, utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť zdravie vrátane
 • zdravej výživy, rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 • pripraviť detí na vstup do ZŠ po všetkých stránkach,
 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí,

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 • venovať sa talentovaným deťom formou krúžkovej činnosti podľa vypracovaného plánu krúžkov,

 • individuálne podporovať harmonický rozvoj schopností, zručností a osobností detí s odloženou povinnou dochádzkou, vypracovať individuálny plán a spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
 • realizovať aktivity pre rodičov a detí v oblasti športu, enviromentálnej výchovy a ľudových tradícii,
 • realizovať projekt“ Škola podporujúca zdravie“,“ Evička nám ochorela“,
 • “Dedko , babka ľúbime vás“- regionálna výchova,
 • umožniť deťom oboznámiť sa s anglickým jazykom formou krúžku,

Vlastné zameranie materskej školy

Materská škola leží v centre obce v priamej blízkosti hlavnej cesty a verejných budov ako sú obecný úrad, Pošta, Lekáreň, Zdravotné stredisko a Základná škola.

Interiér MŠ je vybavený klasickým nábytkom, ktorý spĺňa účel, ale len za aktívnej tvorivosti učiteliek poskytuje podnetné prostredie pre realizovanie edukačných, hrových činnosti v súlade s potrebami, možnosťami a individuálnymi spôsobilosťami dieťaťa.

Podľa finančných možnosti sú dopĺňané didaktické hračky a pomôcky. Našou snahou je dopĺ- niť edukačné centra, kútiky, ktoré by slúžili na spontánne hry detí, samostatné rozhodovanie a tvorivosť s dostatkom dostupných hračiek a pomôcok. Prostredie MŠ má spĺňať podmienky bezpečnostné, hygienické, estetické a funkčné o čo sa snaží celý kolektív MŠ.

Exteriér MŠ tvorí školský dvor vybavený drevenými a kovovými preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami , ktoré umožňujú dostatočný priestor na voľné pohybové aktivity pri pobyte vonku. Pieskoviska sú pravidelne kyprené , dezinfikované, aby boli bezpečným prostredím pre detí pri hrách s pieskom. V ďalšej etape úpravy dvora chceme vybudovať dopravné ihrisko a vytvoriť priestor pre oddych a relaxáciu umiestnením lavičiek v tieni ( ochrana pred slnkom v letných mesiacoch).

Časť dvora sme vyčlenili na enviromentáne aktivity- kvetinový záhon, škôlka pre stromčeky.

Aj naďalej chceme využívať vhodné prostredie okolitých lúk, lesa, na prebúdzanie a prehlbovanie záujmu detí o živočíšnu a rastlinnú ríšu. Osvedčenou formou sa stáli enviromentálne vychádzky v každom ročnom období, stretnutia s lesníkom a rôzne aktivity v spolupráci s rodičmi pri plnení úloh projektu ŠPZ.

Jedným z cieľov je podporovať lásku k ľudovým tradíciám , preto na základe záujmu detí a skúseností z verejných vystúpení s ľudovou piesňou, tancom chceme rozvíjať regionálnu výchovu za aktívnej účasti starých rodičov, lektorov tradičných remesiel..

 Spolupráca MŠ a ZŠ spočíva v konzultáciách týkajúcich sa pripravenosti detí a plynulého prechodu z MŠ do ZŠ. Predškoláci sa zúčastňujú zápisu do1. ročníka, čomu predchádzajú návštevy predškolákov v  1. triede ZŠ.

Spolupracujeme s detskou lekárkou, stomatológom a formou preventívnych prehliadok a osvety sa detí oboznamujú so starostlivosťou o svoje zdravie.. Pre detí sú zaujímavé aj stretnutia s praktickou ukážkou požiarneho poplachu, s členmi policajného zboru so psovodmi.

V oblasti enviromentálnej výchovy sú pre nás obohatením besedy s poľovníkom, Poľovníckym združením a členmi Združenia SOSNA.

Výtvarné práce sú prezentované na súťaži a v časopisoch Predškolská výchova a Včielka a vo vlastnom časopise Motýlik.

Ak chceme plniť ciele vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu Dieťa a svet a Školského vzdelávacieho programu-„ Svieť slniečko na náš svet“ ,ktoré majú umožniť deťom získať kompetencie predškolského veku je potrebné aj naďalej vytvárať vhodné podmienky pre detí aj v spolupráci s rodičmi a profesionálny prístup kvalifikovaných učiteliek.

Stupeň vzdelania

Materská škola patrí do sústavy škôl a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu oboru vzdelávanie v materskej škole . Predprimárne vzdelávanie ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – ide o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú detí od 3rokov do 6 rokov ich veku, v prípade voľných kapacít je možné prijať od 2,5 roka veku dieťaťa na adaptačný pobyt, a posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha poldennou a celodennou formou.

Profil absolventa

Absolvent predprimárneho vzdelávania, čiže dieťa má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Samostatne vie a správne používa sebaobslužné a hygienické návyky, má vytvorený pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, má rozvinuté pozitívne morálne a vôľové vlastnosti, je samostatné, vytrvalé, má pozitívny vzťah k pracovným činnostiam a k životnému prostrediu, uvedomuje si seba a rešpektuje iných, dokáže primerane svojmu veku hodnotiť seba a iných.

Pozná a má úctu k tradíciám, pozná sviatky, má zásobu piesní a básni, ktoré sa viažu k týmto sviatkom. Zrozumiteľne rozpráva a správne používa jazykové výrazy.

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole.

Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti

Z obsahového hľadiska sú tematické okruh zamerané:

Ja som- na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebaspoznánie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa / telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život/.

Ľudia- na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí.

Na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách …

Príroda- na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javoch, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na vytváranie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie svetonázoru a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre.

Kultúra- na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry .

Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese.

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

1. perceptuálno- motorickú

2. kognitívnu

3. sociálno-emocionálnu

Členenie vzdelávacích oblastí je teoretické. V praktickej rovine sa rozvíjajú integrovane, sú vzájomne prepojené, spolu súvisia.

Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sú prostriedkom na dosiahnutie špecifických cieľov.

Pri dosahovaní špecifických cieľov sa rozvíja osobnosť dieťaťa celostne. Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň zahŕňajú pohybovú, zdravotnú, poznávaciu, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, estetickú, vlasteneckú, dopravnú, informačnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú, mediálnu, enviromentálnu výchovu, výchovu k tvorivosti a oblasť rozvoja predčitateľskej gramotnosti.

Obsah výchovy sa rozpracúva v školskom výchovno-vzdelávacom programe. Na základe poznania aktuálnych rozvojových možností detí sa tento konkretizuje v plánoch výchono-vzdelávacej činnosti.

Program rešpektuje.

– rodinu dieťaťa predškolského veku,

– vývinové špecifiká,

– možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa,

– individuálne potreby, záujmy a postoje,

– prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,

– vzájomné integrované prepojenie jednotlivých tematických okruhov a vzdelávacích oblastí,

– činnostný, hrový charakter pedagogického procesu,

– nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania,

– potrebu evalvovania / hodnotenia/pedagogického procesu/ hodnotenie detí, učiteľov, auto-

evalvácia materskej školy,

Charakteristika a organizácia predprimárneho vzdelávania

Charakteristika detí: Zaškoľujeme deti od 3 do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dôraz kladieme na individuálnu prácu s deťmi z menej podnetného prostredia, ktoré majú problém s komunikáciou, v kognitívnej oblasti a grafomotorike. Na základe diagnostického posúdenia spolupracujeme so psychologickou poradňou a logopédom. Deti rozprávajú spisovným slovenským jazykom a nárečím.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi: Rodičia detí sú organizovaní v rodičovskom združení, ktoré zasadá podľa potreby. Rodičia sa aktívne zapájajú do akcií konaných MŠ počas celého školského roka.

Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk ( slovenský jazyk)

Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydanie

dokladu o získanom vzdelaní

 • predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v materskej škole,

 • predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahlo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť,

 • dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola,

 • na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií,

Materiálno – technické a priestorové podmienky

 • prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality,

 • každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti( vďaka učiteľkám),

 • hračky patria k nezastupiteľnému vybaveniu triedy, priebežne sa dopĺňajú,

 • detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika sú spoločné pre triedy,

 • spotrebný materiál- na výtvarné, pracovné činnosti sa dopĺňa priebežne ,

 • stoly a stoličky, nábytok treba priebežne nahradiť za nové, nakoľko sa postupom času opotrebovali,

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a zamestnancov, ktorí sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku a jeho priestoroch.

Všetci zamestnanci sú preškolení BOZP.

Materská škola je povinná :

 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí,

 • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociánopatologickým javom,

 • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

 • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

 • viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti, pri školských aktivitách mimo MŠ( výlety, exkurzie..),

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Pri plnení vzdelávacích štandardov v predprimárnom vzdelávaní je dôležité cielene spoznávať, pedagogický diagnostikovať individuálne osobitosti dieťaťa, identifikovať jeho aktuálne rozvojové možnosti a k ním nasmerovať vzdelávacie pôsobenie k rozvoju základov kľúčových kompetencií dieťaťa .

Pedagogické diagnostikovanie prevádzajú učiteľky v rámci všetkých organizačných foriem dňa v príslušnej triede a priebežne informujú na pedagogickej porade.

– vstupné pedagogické diagnostikovanie – cieľom je získať prvotné poznatky a informácie o dieťati , jeho sociálne vzťahy a návyky, s ktorými prichádza do MŠ,

– / priebežné/ formatívne pedagogické diagnostikovanie- počas edukačného procesu, hodnotí produkty detskej činnosti,

– výstupné/sumatívne/ pedagogické diagnostikovanie- vyhodnocuje sa na základe pozorovania ,prípadne testu, na posúdenie pripravenosti dieťaťa na vstup do základnej školy ,

Metódy pedagogického diagnostikovania

– pozorovanie , – pedagogické diagnostikovanie detských výtvorov- individuálne formou rozhovoru

verejnou prezentáciou- výstavkou

Pedagogické diagnostikovanie má slúžiť aj na výchovné poradenstvo a konzultáciu s rodičmi.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Cieľom hodnotenia školy je, aby vedenie školy, zriaďovateľ, rodičia ale aj verejnosť získala dostatočné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré stanovuje ŠTVP a ŠKVP.

 • hospitácie- sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich práce vo vzťahu k cieľu hospitácie, ku schopnostiam detí vo vzťahu k cieľu hospitácie

 • o hospitáciách sú vedené hospitačné záznamy,

 • aktivity – sledovanie výsledkov detí- zapájanie sa do projektov s deťmi, tvorba učebných pomôcok, vystúpenia…,

 • jedenkrát ročne vedie riaditeľka so zamestnancom osobný pohovor ukončený písomným záznamom, ktorý tvorí súčasť komplexného hodnotenia zamestnancov,

 • hodnotenie je ako spätná informácia o výkone zamestnanca a zároveň slúži pri stanovení úloh na budúce obdobie,

 • vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelávanie, dosiahnuté výsledky,

 • spolupráca s rodičmi detí,

 • klíma školy- spolupatričnosť detí a kolektív MŠ,

 • celková úroveň výsledkov školy,

 • nástroje na zisťovanie úrovne školy:

 • kronika,

 • dotazník pre rodičov,

 • hodnotiace porady,

 • SWOT analýza,

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti sa vyhotovuje na konci každého polroka podľa vyhlášky č.9/2006 Z. z. MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a predkladá sa zriaďovateľovi,

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Účelom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania je nadobúdanie vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca.

Zahŕňa tieto formy vzdelávania:

 • adaptačné- uvádzať začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe,

 • funkčné –príprava vedúcich pedagogických pracovníkov,

 • aktualizačné –priebežné vzdelávaní,

 • špecializované inovačné štúdium,

 • príprava pedagogických zamestnancov na prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou multimediálnou technikou,

 • zhromažďovanie a rozširovanie skúseností z pedagogickej praxe, podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov,

 • spolupracovať s inštitúciami ďalšieho vzdelávania s metodicko-pedagogickým centrom,

 • interné metodické združenie,

– Vzdelávanie prevádzkových pracovníkov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky. Zahŕňa odborné vzdelávanie, získanie odbornej zdravotnej spôsobilosti.

– Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO.