Archives

Prehliadate podľa autora

 
Pridal: | Publikoval na: júl 10, 2020

Oznam

Pridal: | Publikoval na: júl 10, 2020

Oznam

Pridal: | Publikoval na: jún 22, 2020

Oznam

Pridal: | Publikoval na: jún 18, 2020

Oznam

Pridal: | Publikoval na: jún 18, 2020

Oznam

Pridal: | Publikoval na: jún 11, 2020

Oznam:

Pridal: | Publikoval na: máj 19, 2020

Oznam

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola v prevádzke od 1.6.2020 do 31.7.2020 v čase od 6.30.h do 16..30h v súlade s dodržiavaním týchto podmienok:

Dieťa je potrebné záväzne prihlásiť  písomne na facebokových  stránkach jednotlivých tried  do 27.5.2020 a posteľnú bielizeň  doniesť  do  MŠ 28.5.2020 v čase od 8.00.h do 14.00h.

Zákonný zástupca:

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas odovzdávania dieťaťa vo vestibule a  pri preberaní  dieťaťa  z materskej školy(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi MŠ, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra písomne evidovaného,
 • predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Prehlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,

 

Organizačné zabezpečenie prevádzky materskej školy a opatrenia materskej školy                     

   kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • pobyt v MŠ je dobrovoľný, zameraný na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole,
 • v jednej triede bude najviac 15 zdravých detí ,
 • dezinfekcia rúk bude prevedená pri vstupe do MŠ – rodič, dieťa,
 • učiteľka prevezme zdravé dieťa vo vestibule od rodiča a sprevádza ho do šatne a triedy,
 • dieťa odloží rúško do svojej skrinky,(v interiéri a exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška), po prezlečení si dieťa umyje ruky štandardným spôsobom v umyvárni pod dozorom  zamestnanca školy,
 • pedagogický a nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít,
 • zabezpečí sa časté a intenzívne vetranie miestnosti ,
 • priestory materskej školy a hygienické zariadenia , priestory umyvárne, ako aj hrové prvky v exteriéri( preliezačky, lavičky…)sa budú dezinfikovať dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane,
 • osobitná pozornosť sa bude venovať dezinfikovaniu vstupných priestorov, dotykových plôch- kľučiek, vypínačov, zábradlia a och okolia,
 • toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami, (nebudú sa používať textilné uteráky, nebudú sa umývať zúbky, pohár na pitný režim bude sklenený zo školskej jedálne a po každom použití dezinfikovaný),
 • zvýšená starostlivosť bude venovaná upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku,
 • stravovanie bude zabezpečené podľa počtu viacfázovo, aby nedochádzalo miešaniu detí z tried,
 • stravu vydáva a odkladá personál ŠJ, bez asistencie dieťaťa ( príbor je zabalený , deti si sami neberú jedlo od okienka, ani neodkladajú použitý riad,
 • organizácia pri odpočinku – vzdialenosť medzi lôžkami je 1 meter, výmena posteľnej bielizne bude 1x týždenne,
 • materská škola neorganizuje do konca školského roka žiadne spoločenské akcie- rozlúčky s deťmi, rozlúčky so školským rokom, výlety…podujatia len na úrovni skupiny bez prítomností zákonných zástupcov a iných osôb,
 • pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, celkový čas zdržiavania sa sprevádzajúcej osoby vo vonkajších a vnútorných priestoroch je max. 10 min.,

 

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.                                     Vlasta Fiľová, riad. MŠ

Pridal: | Publikoval na: apríl 19, 2020

Zápis do MŠ

Riaditeľka Materskej školy oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. , že si zákonní zástupcovia môžu Žiadosť na predprimárne vzdelávanie stiahnuť na našej web stránke / Dokumenty – Tlačivá na stiahnutie/, alebo vyzdvihnúť si na obecnom úrade a v komunitnom centre.
Vzhľadom k vzniknutej situácii, momentálne nevyžadujeme potvrdenie od detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Takéto potvrdenie bude doložené dodatočne, dovtedy bude dieťa evidované ako prijaté na adaptačný pobyt. V prípade dieťaťa so zdravotným zvýhodnením, je potrebné so žiadosťou doručiť správu od odborného lekára o aké znevýhodnenie ide, takéto dieťa bude prijaté na diagnostický pobyt.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie môžete doručiť elektronickou formou na email- materskaskola.zemplinskateplica@gmail.com, alebo do schránky pri MŠ od 20.4. do 30.5.2020.
Fiľová Vlasta, riaditeľka MŠ

Pridal: | Publikoval na: apríl 2, 2020

Oznam

Milí rodičia,pozrite si stránku Základnej školy,týka sa to zápisu do 1.ročníka.

Ďakujeme kolektív Materskej školy.

Zápis do 1

Pridal: | Publikoval na: marec 27, 2020

Oznam

Vážení rodičia,

v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz prevádzkovania škôl a školských zariadení do odvolania. Prerušenie vyučovania nás však neodradilo od našej tvorivej práce pre naše detičky.Chceme Vás vyzvať k netradičnej forme vzdelávania. Od budúceho týždňa pravidelne zverejníme na stránke Facebooku podľa tried  úlohy a námety pre prácu s deťmi podľa školského vzdelávacieho programu v zjednodušenej podobe. Táto forma spolupráce a vzdelávania je dobrovoľná, ale môže byť obojstranne prospešná.

Zaujímavý materiál nájdete  na https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne.

Prajeme Vám zdravie , veľa trpezlivosti a radosti s deťmi .

Kolektív MŠ